Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 17. 10. 2017

  Do galérie Deň zdravej výživy 17. 10. 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 3. 10. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia na dni otvorených dverí na SOŠ Strojníckej v KNM. Spoločný odchod žiakov je autobusom o 7:25 zo zastávky Snežnica Ondrášek. Predpokladaný návrat je o 12:00 autobusom z KNM. Kto chce zostať v meste, prinesie podpísaný súhlas rodiča.

  http://www.souknm.sk/

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 v jednotlivých triedach v ZŠ Snežnica v popoludňajších hodinách. Bližšie informácie získate u triednych učiteľov.

 • 17. 5. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik máj 2017 boli pridané fotografie.

 • Zápis do prvého ročníka

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

   OZNAMUJE


   Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017 / 2018, sa uskutoční dňa 11. 4. 2017 v ZŠ s MŠ Snežnica

   od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :
  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2017 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
  3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2017 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
  a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  b) meno a priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
  7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

  Prijatie žiaka do základnej školy :
  O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003.

  Viac o školskej zrelosti si môžte prečítať aj tu: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

 • Testovanie 9-2017

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

 • Polročné prázdniny

  Termín polročných prázdnin je 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. februára 2017 (pondelok).

  Viac informácií o školských prázdninách nájdete tu: https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

   

 • Polročné vysvedčenia

  Zajtra (31. januára 2017) aj naši žiaci opäť prinesú domov polročné vysvedčenia. Pre niekoho stresujúca, pre iného radostná záležitosť. Polročné vysvedčenie je akýmsi varovným prstom pre tých, ktorí majú v učení pridať, pre tých úspešnejších zasa, že v začatom majú pokračovať. Domov ich prinesú len vo forme výpisu.
  Žiakov sme hodnotili v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 

  na hodnotenie žiakov základnej školy

  1. Čl. 1
   Zásady hodnotenia

   1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

   2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.

   3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade.

   4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa.

   5. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok.

   6. Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora.

   7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

  1. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

  2. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

   1. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.

   2. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:

    1. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,

    2. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,

    3. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.

   3. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach:

    1. komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,

    2. čitateľskej gramotnosti,

    3. jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,

    4. digitálnych kompetencií,

    5. matematickej gramotnosti a prírodných vied,

    6. sociálnych kompetencií,

    7. multikultúrnych kompetencií,

    8. manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,

    9. umeleckých a psychomotorických schopností,

    10. analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,

    11. osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,

    12. kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.

 • Informácie o prihláškach na strdnú školu

  Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré je v piatom, ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy a uvažujete o strednej škole, bolo by fajn sa poobzerať po prihláškach, termínoch, postupoch, ktoré s presunom na strednú školu súvisia. Viac tu sa dočítate tu: http://www.rodinka.sk/predskolak/skolak/vyber-strednej-skoly-a-kedy-sa-prihlasit-na-studium/

 • „Poznaj svoj kraj“

  Dňa 24. novembra 2016 sa uskutoční exkurzia „Poznaj svoj kraj“. Navštívime Budatín – zámockú záhradu a drotársku expozíciu, Martin – skanzen Jahodnícke háje a Národný cintorín. Odchod o 8: 30 zo ZŠ a predpokladaný príchod medzi 14:00 – 15:00 pred ZŠ. Žiaci si so sebou zoberú jedenie, pitie a malé vreckové. 
  V tento deň nebudú podávané obedy v školskej jedálni a nebude ani vyučovanie v školskom klube.

 • Testovanie 5-2016

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

   

 • 18. 10. 2016

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku Biela pastelka 2016. Prispelo Vás 90, čo je najviac zo škôl, ktoré sa zapojili v zbierke v okrese KNM. Celkovo ste vyzbierali 124,43 €!

 • 3. 10. 2016

  Do galérie Škola v prírode Makov sep 2016 boli pridané fotografie.

 • Dopravná výchova

  Dňa 14.9. 2016 sa žiaci I. stupňa zúčastnia aktivity dopravnej výchovy -  DOPRAVNÉ IHRISKO v Žiline, odchod 7.30 hod., vyučovanie bude do 11.00 hod. ŠKD a jedáleň zostáva v prevádzke. Žiaci si zo sebou zoberú desiatu. Vstupné na ihrisko je zdarma, náklady na dopravu vo výške 1.80 € si žiaci hradia sami.

 • Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“

  "Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".

   

                                                          

  Vyhlásenie: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

  Prioritná os 1:            Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  Opatrenie 1.1:            Premena tradičnej školy na modernú
  ITMS kód projektu:  26110130549

 • ZS SNEŽNICA na FACEBOOKU!

  9. 12. 2009

  Na www.facebook.com sa možete prihlásiť do skupiny Zakladna skola Sneznica 218. Je to skupina pre žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, absolventov a priateľov našej školy.
  Sme zvedaví, koľko sa nás tu nakoniec zíde.
  Tak do toho!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria