Ponuka

 • ZÁPIS PRVÁKOV

  ZÁPIS PRVÁKOV
  9. 4. 2018

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

   OZNAMUJE

  Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018 / 2019, sa uskutoční dňa 9. apríla 2018 v ZŠ s MŠ Snežnica

   od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :

  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.

  3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľka školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

  4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje

  a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa

  b) meno a priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (zákonného zástupcu)

  7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľka školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

  Prijatie žiaka do základnej školy :O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľka školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003.

  Viac o školskej zrelosti si môžte prečítať aj tu: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

 • Testovanie 9-2018

  V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania uskutoční 21. marca 2018.

  Prečítajte si Základné informácie k testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2018.

  HARMONOGRAM

  Matematika

  08:00 – 08:10 h (10 minút) – úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

  08:10 – 08:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  08:20 – 09:20 h (60 minút) – administrácia testu

  09:20 – 09:25 h (5 minút) – zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

  09:25 – 09:45 h (20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  09:45 – 09:55 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH

  09:55 – 10:05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10:05 – 11:05 h (60 minút) – administrácia testu

  11:05 – 11:10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

   

   

 • Multikulturna výchova

  Do galérie Multikulturna výchova boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo dňa 8.3.2018. Zúčastnilo sa 14 súťažiacich. Žiaci súťažili v 3. kategóriách v prednese poézie a prózy (2.-4. roč., 5.-6. roč. a 7.-9. roč.).  

  V porote boli: p.uč. Trnková, p. uč. Mozolová a p. vych. Pischová. Súťažiacich podporilo 28 detí, ktoré potleskom ocenili všetkých recitátorov.

  1. kategória

  POÉZIA

  1. miesto – Škorvánek Šimon – 3. roč.

  2. miesto – Štefániková Vanessa -- 4. roč.

  3. miesto – Minárik Filip – 3. roč.

  2. kategória:

  POÉZIA

  1. miesto – Janits Matúš – 5. roč.

  2. miestob -  Všetička Roman – 6. roč.

   3. miesto – Hruška Adam – 5. roč.

   PRÓZA

  1. miesto – Kohútová Daniela – 6. roč.

  2. miesto – Labudová Alžbeta – 5. roč.

       

  Žiaci prežili príjemné popoludnie, víťazi boli odmenení peknými cenami.

  Do okresného kola postupujú: Š.Škorvánek, M. Janits a D. Kohútová. 

  Blahoželáme!

   

 • Jarné prázdniny

  Termín jarných prázdnin pre Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

  Termíny ďalších prázdnin aj na ďalšie školské roky uverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Lyžiarsky výcvik

  Od 12. do 16. februára 2018 absolvovali žiaci 6. a 7. ročníka lyžiarsky výcvik.

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 15. 2. 2018 sa v Kys. Novom Meste uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali K. Javoríková (6. roč.) a J. Řežábková (8. roč.). K. Javoríková sa vo svojej kategórii umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme!

 • Ponuka od nového školského roka...

 • Výchovný koncert ZUŠ 6. 2. 2018

  Do galérie Výchovný koncert ZUŠ 6. 2. 2018 boli pridané fotografie.

  Žiaci zo ZUŠ sa svojim spolužiakom z 1., 2. a 3. ročníka postarali o hudobný zážitok. Zaspievali im, zahrali na akordeón, klavír, keyboard, gitaru. Spoločne strávili pekné chvíle a zabavili sa i pri skladbe z filmu Ružový panter... Ďakujeme!

 • Maškarný ples 1. 2. 2018

  Do galérie Maškarný :) boli pridané fotografie.

  Deň po vydaní vysvedčení sa v škole konal karneval.

  Za tónov hudby sa predstavili rôzne masky. 

  Myši, čarodejnice, Homer Simpson, Rubiková kocka, Minecraft postavičky, baletky, víly, kostry, Pipi, futbalistka, Batban, pirát, princezné, kuchárky, Mimoni, hasiči, policajti, smrtky, rytieri, teroristi sa zabávali a do tanca im hrali žiaci z 8. a 9. triedy v spolupráci so žiackym parlamentom.

  Súčasťou karnevalu bolo aj vyhodnotenie zberu papiera a výtvarných súťaži.

 • OZNAM

  30. 1. 2018

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Snežnica 218 oznamuje, že od 31. januára 2018 bude telocvičňa mimo prevádzky z dôvodu vymaľovania priestorov.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Snežnica 218 oznamuje verejnosti,  že od 01. februára 2018 využívanie telocvične v popoludňajších hodinách bude možné len po podpísaní nájomnej zmluvy.

  Za porozumenie ďakujeme. 

 • Čítame mladším

  24.1. 2018

  Dnes naši štvrtáci a piataci naštívili škôlkarov a prečítali im, čo si pre nich pripravili aj zo sveta rozprávok... Ďakujeme!

 • Nový rok 2018

  8. januára sme sa po vianočných prázdninách opäť zišli v škole a privítali nový kalendárny rok. Všetci spoločne sme si i modlitbou a koledou zapriali viac dobrého a menej toho zlého...

  V roku 2018 Vám želáme 53 týždňov pohody, 365 dní šťastia, 8.760 hodín bez starostí, 525.600 minút zdravia a 31.536.000 sekúnd lásky.

  pracovníci a žiaci ZŠ s MŠ Snežnica

 • Adventný koncert

 • Mikuláš a zdobenie perníkov pri punči

  Do galérie Mikuláš a zdobenie perníkov pri punči boli pridané fotografie.

 • ZBER PAPIERA

  Od 4.12.2017 do 14.12.2017 sa uskutoční zber starého papiera. Papier treba doniesť riadne zabalený (najvhodnejšie je polepiť balíčky lepiacou páskou, aby papier nevypadával) a odvážený (na balíček napísať hmotnosť balíčka). Rodičov pekne prosíme o pomoc pri balení a vážení papiera. Vopred ďakujeme.

   

   

 • POZNAJ SVOJ KRAJ

   

       Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnila akcia Poznaj svoj kraj. Táto akcia prebehla v spolupráci s obecným úradom. Žiaci prvého stupňa vyrábali výtvarné práce spolu so svojimi učiteľkami. Ich tvorivá činnosť bola odmenená sladkosťami.

       Pre žiakov druhého stupňa bol pripravený poldeň na obecnom úrade. Mali tam pre žiakov  pripravené testy, doplňovačky a kvízové úlohy. Súťažili najskôr jednotlivci a potom v kvíze triedne kolektívy. Najúspešnejšou bola žiačka 6. triedy Kristínka Javoríková, ktorá získala diplom aj víťazný pohár. V súťaži jednotlivcov boli žiaci  za úspech odmenení diplomom.

  V súťaži ročníkov boli najlepší šiesty a deviaty ročník, ktorí získali rovnaký počet bodov. Odmenení boli sladkosťami.

       A aby sa žiakom lepšie pracovalo, mali prichystané aj občerstvenie – chlebíky a chutný čajík.

  Žiaci si takto doplnili vedomosti  z geografie (údaje o Slovensku, svojom okrese a svojej obci) a tiež z dejepisu ( údaje o obci).

       Veríme, že táto zaujímavá a poučná aktivita bude aj naďalej pokračovať.

 • Testovanie 5 2017

  Testovanie 5 2017

  V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.Žiaci budú testovaní z matematiky (Špecifikácia testu z matematiky) a slovenského jazyka a literatúry (Šecifikácia testov z vyučovacích jazykov).

  viac informácií tu: www.nucem.sk

 • Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ s MŠ Snežnica

  Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ s MŠ Snežnica

  Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ s MŠ Snežnica

  OBEC SNEŽNICASnežnica 17, 023 32 Snežnica

  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j evýberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ľkuZákladnej školy s materskou školou Snežnica,Snežnica 218, 023 32 Snežnica

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Iné kritériá a požiadavky:

  - bezúhonnosť - § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.- zdravotná spôsobilosť- § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.- ovládanie štátneho jazyka - § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.- znalosť práce s PC vítaná- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť- základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

   Zoznam požadovaných dokladov

  - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania- overené kópie dokladov o vzdelaní- doklad o vykonaní I. atestácie ( absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009 )- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti- štruktúrovaný profesijný životopis- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy ( v rozsahu maximálne 6 strán )- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)- doklad o zdravotnej spôsobilosti- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z.- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

  Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

  Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 21.11.2017 na adresu: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica

  Obálku označte heslom„ Výberové konanie Základná škola s materskou školou Snežnica, Snežnica 218, 023 32 Snežnica – neotvárať “.

  Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

  Ďalšie informácie:

  Obecný úrad , tel. číslo 0911 879 721, sneznica@obec-sneznica.sk

  V Snežnici 30.09.2017

                                                                                                                                                                                               MVDr. Milan Hlavatý                                                                                                                                                                                                  starosta obce

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  V termíne 28.10. 2017. - 01.11. 2017 budú jesenné prázdniny.

  Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

  https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria