Novinky

 • Polročné vysvedčenia

  Zajtra (31. januára 2017) aj naši žiaci opäť prinesú domov polročné vysvedčenia. Pre niekoho stresujúca, pre iného radostná záležitosť. Polročné vysvedčenie je akýmsi varovným prstom pre tých, ktorí majú v učení pridať, pre tých úspešnejších zasa, že v začatom majú pokračovať. Domov ich prinesú len vo forme výpisu.
  Žiakov sme hodnotili v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 

  na hodnotenie žiakov základnej školy

  1. Čl. 1
   Zásady hodnotenia

   1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

   2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.

   3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade.

   4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa.

   5. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok.

   6. Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora.

   7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

  1. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

  2. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

   1. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.

   2. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:

    1. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,

    2. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,

    3. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.

   3. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach:

    1. komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,

    2. čitateľskej gramotnosti,

    3. jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,

    4. digitálnych kompetencií,

    5. matematickej gramotnosti a prírodných vied,

    6. sociálnych kompetencií,

    7. multikultúrnych kompetencií,

    8. manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,

    9. umeleckých a psychomotorických schopností,

    10. analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,

    11. osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,

    12. kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.

 • Informácie o prihláškach na strdnú školu

  Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré je v piatom, ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy a uvažujete o strednej škole, bolo by fajn sa poobzerať po prihláškach, termínoch, postupoch, ktoré s presunom na strednú školu súvisia. Viac tu sa dočítate tu: http://www.rodinka.sk/predskolak/skolak/vyber-strednej-skoly-a-kedy-sa-prihlasit-na-studium/

 • „Poznaj svoj kraj“

  Dňa 24. novembra 2016 sa uskutoční exkurzia „Poznaj svoj kraj“. Navštívime Budatín – zámockú záhradu a drotársku expozíciu, Martin – skanzen Jahodnícke háje a Národný cintorín. Odchod o 8: 30 zo ZŠ a predpokladaný príchod medzi 14:00 – 15:00 pred ZŠ. Žiaci si so sebou zoberú jedenie, pitie a malé vreckové. 
  V tento deň nebudú podávané obedy v školskej jedálni a nebude ani vyučovanie v školskom klube.

 • Testovanie 5-2016

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

   

 • 18. 10. 2016

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku Biela pastelka 2016. Prispelo Vás 90, čo je najviac zo škôl, ktoré sa zapojili v zbierke v okrese KNM. Celkovo ste vyzbierali 124,43 €!

 • 3. 10. 2016

  Do galérie Škola v prírode Makov sep 2016 boli pridané fotografie.

 • Dopravná výchova

  Dňa 14.9. 2016 sa žiaci I. stupňa zúčastnia aktivity dopravnej výchovy -  DOPRAVNÉ IHRISKO v Žiline, odchod 7.30 hod., vyučovanie bude do 11.00 hod. ŠKD a jedáleň zostáva v prevádzke. Žiaci si zo sebou zoberú desiatu. Vstupné na ihrisko je zdarma, náklady na dopravu vo výške 1.80 € si žiaci hradia sami.

 • Škola v prírode

  Škola v prírode pre 3. a 4. ročník sa uskutoční posledný septembrový týždeň 26.9. - 30.9. 2016 v horskom hoteli Fran (Makov - Javorníky). Škola v prírode je dotovaná, teda bude pre žiakov zdarma, prípadne s minimálnymi nákladmi zo strany rodiča. Konkrétne informácie pre rodičov poskytneme čoskoro. Prosíme rodičov, aby svojim deťom vybavili preukaz preukazujúci oprávnenie cestovať zadarmo vlakom. Podmienky jeho vystavenia nájdete tu. Prosíme tiež rodičov detí, ktoré majú nejakú formu diéty, alebo majú nejako špeciálne upravenú stravu, aby nám to dali čím skôr vedieť, aby sme im vedeli zariadiť adekvátnu stravu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2016 / 2017 bude v pondelok 5. septembra 2016 o 8:00 v ZŠ Snežnica.

 • Začiatok školského roka

  Školské vyučovanie v školskom roku 2016/2017 začína 5. septembra 2016. 

 • 21. 6. 2016

  Do galérie vylet_6r_9r_staraBystrica boli pridané fotografie.

 • 7. 6. 2016

  Do galérie Výlet do Oravského Podzámku boli pridané fotografie.

 • 2. 6. 2016

  Do galérie MDD boli pridané fotografie.

 • Automobilová Junior Akadémia 2016

  http://ajakademia.sk/

  Dobrý deň,

  Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a Kia Motors Slovakia Vám predstavuje Automobilovú Junior Akadémiu 2016, ktorá sa uskutoční v termíne od 25.07.2016 – 29.07.2016 v čase od 07:00 do 16:00 na Žilinskej univerzite v Žiline.

  Účastníci Automobilovej Junior Akadémie 2016 zažijú počas trvania 5 dní univerzitný život, ktorý sa skladá z množstva zaujímavých prednášok zameraných na automobilový priemysel vrátane cvičení, kde si budú mať možnosť príklady aj prakticky vyskúšať. Okrem iného budú vidieť priestory nášho výrobného závodu a vyskúšajú si stavbu automobilového modelu. V zaujímavom programe si prejdú pozíciami ako auto mechanik, strojár, elektromechanik, lakovník, … . Ako súčasť ich univerzitného pôsobenia program zavŕšia slávnostnou ceremóniou - promóciou.

  Dôležité detaily:

  · Povinnosť uhradiť účastnícky poplatok 60€ / účastník

  · Akadémia je určená žiakom, ktorí ukončili štúdium v siedmom a ôsmom ročníku základných škôl

  · Je potrebné sledovať web stránku, kde je možné žiaka prihlásiť:http://ajakademia.sk/prihlaska-2/ Prihlasovanie sa spúšťa v pondelok o 10:00!!!

  · Stravovanie vrátene pitného režimu, poistenie, autobusová doprava v rámci programu ako aj animátori budú zabezpečený

  · Začiatok / koniec každého dňa bude na Žilinskej univerzite


  Prosím o distribúciu informácie. V prípade otázok ma prosím kontaktujte. Pre viac informácii: http://ajakademia.sk/

  Ďakujem a pekný deň prajem.

 • 10. 5. 2016

  Do galérie Deň britskej kultúry 6.5. boli pridané fotografie.

 • 10. 5. 2016

  Do galérie Deň britskej kultúry 6.5. boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria