Ponuka

 • Adventný koncert

 • Mikuláš a zdobenie perníkov pri punči

  Do galérie Mikuláš a zdobenie perníkov pri punči boli pridané fotografie.

 • ZBER PAPIERA

  Od 4.12.2017 do 14.12.2017 sa uskutoční zber starého papiera. Papier treba doniesť riadne zabalený (najvhodnejšie je polepiť balíčky lepiacou páskou, aby papier nevypadával) a odvážený (na balíček napísať hmotnosť balíčka). Rodičov pekne prosíme o pomoc pri balení a vážení papiera. Vopred ďakujeme.

   

   

 • POZNAJ SVOJ KRAJ

   

       Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnila akcia Poznaj svoj kraj. Táto akcia prebehla v spolupráci s obecným úradom. Žiaci prvého stupňa vyrábali výtvarné práce spolu so svojimi učiteľkami. Ich tvorivá činnosť bola odmenená sladkosťami.

       Pre žiakov druhého stupňa bol pripravený poldeň na obecnom úrade. Mali tam pre žiakov  pripravené testy, doplňovačky a kvízové úlohy. Súťažili najskôr jednotlivci a potom v kvíze triedne kolektívy. Najúspešnejšou bola žiačka 6. triedy Kristínka Javoríková, ktorá získala diplom aj víťazný pohár. V súťaži jednotlivcov boli žiaci  za úspech odmenení diplomom.

  V súťaži ročníkov boli najlepší šiesty a deviaty ročník, ktorí získali rovnaký počet bodov. Odmenení boli sladkosťami.

       A aby sa žiakom lepšie pracovalo, mali prichystané aj občerstvenie – chlebíky a chutný čajík.

  Žiaci si takto doplnili vedomosti  z geografie (údaje o Slovensku, svojom okrese a svojej obci) a tiež z dejepisu ( údaje o obci).

       Veríme, že táto zaujímavá a poučná aktivita bude aj naďalej pokračovať.

 • Testovanie 5 2017

  V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.Žiaci budú testovaní z matematiky (Špecifikácia testu z matematiky) a slovenského jazyka a literatúry (Šecifikácia testov z vyučovacích jazykov).

  viac informácií tu: www.nucem.sk

 • Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ s MŠ Snežnica

  Výberové konanie na riaditeľa/ľku ZŠ s MŠ Snežnica

  OBEC SNEŽNICASnežnica 17, 023 32 Snežnica

  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j evýberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ľkuZákladnej školy s materskou školou Snežnica,Snežnica 218, 023 32 Snežnica

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- vykonanie 1. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Iné kritériá a požiadavky:

  - bezúhonnosť - § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.- zdravotná spôsobilosť- § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.- ovládanie štátneho jazyka - § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.- znalosť práce s PC vítaná- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť- základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii

   Zoznam požadovaných dokladov

  - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania- overené kópie dokladov o vzdelaní- doklad o vykonaní I. atestácie ( absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009 )- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti- štruktúrovaný profesijný životopis- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy ( v rozsahu maximálne 6 strán )- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)- doklad o zdravotnej spôsobilosti- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z.- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

  Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania

  Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte do 21.11.2017 na adresu: Obec Snežnica, Snežnica 17, 023 32 Snežnica

  Obálku označte heslom„ Výberové konanie Základná škola s materskou školou Snežnica, Snežnica 218, 023 32 Snežnica – neotvárať “.

  Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

  Ďalšie informácie:

  Obecný úrad , tel. číslo 0911 879 721, sneznica@obec-sneznica.sk

  V Snežnici 30.09.2017

                                                                                                                                                                                               MVDr. Milan Hlavatý                                                                                                                                                                                                  starosta obce

 • Jesenné prázdniny

  V termíne 28.10. 2017. - 01.11. 2017 budú jesenné prázdniny.

  Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

  https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

 • 17. 10. 2017

  Do galérie Deň zdravej výživy 17. 10. 2017 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 3. 10. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnia na dni otvorených dverí na SOŠ Strojníckej v KNM. Spoločný odchod žiakov je autobusom o 7:25 zo zastávky Snežnica Ondrášek. Predpokladaný návrat je o 12:00 autobusom z KNM. Kto chce zostať v meste, prinesie podpísaný súhlas rodiča.

  http://www.souknm.sk/

 • Rodičovské združenie

  Pozývame rodičov žiakov na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 v jednotlivých triedach v ZŠ Snežnica v popoludňajších hodinách. Bližšie informácie získate u triednych učiteľov.

 • 17. 5. 2017

  Do galérie Plavecký výcvik máj 2017 boli pridané fotografie.

 • Zápis do prvého ročníka

  Základná škola s materskou školou, Snežnica 218, 02332 Snežnica

   OZNAMUJE


   Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017 / 2018, sa uskutoční dňa 11. 4. 2017 v ZŠ s MŠ Snežnica

   od 13:00 do 17:00.

  Podmienky a forma zápisu :
  1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
  2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 8. 2017 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
  3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
  4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2017 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
  6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
  a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  b) meno a priezvisko, rodné číslo, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
  7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

  Prijatie žiaka do základnej školy :
  O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003.

  Viac o školskej zrelosti si môžte prečítať aj tu: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

 • Testovanie 9-2017

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

 • Polročné prázdniny

  Termín polročných prázdnin je 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. februára 2017 (pondelok).

  Viac informácií o školských prázdninách nájdete tu: https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

   

 • Polročné vysvedčenia

  Zajtra (31. januára 2017) aj naši žiaci opäť prinesú domov polročné vysvedčenia. Pre niekoho stresujúca, pre iného radostná záležitosť. Polročné vysvedčenie je akýmsi varovným prstom pre tých, ktorí majú v učení pridať, pre tých úspešnejších zasa, že v začatom majú pokračovať. Domov ich prinesú len vo forme výpisu.
  Žiakov sme hodnotili v súlade s metodickým pokynom č. 22/2011 

  na hodnotenie žiakov základnej školy

  1. Čl. 1
   Zásady hodnotenia

   1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

   2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.

   3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len „riaditeľ“) po prerokovaní v pedagogickej rade.

   4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa.

   5. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok.

   6. Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora.

   7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

  1. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,

  2. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

   1. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.

   2. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:

    1. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,

    2. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,

    3. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.

   3. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach:

    1. komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,

    2. čitateľskej gramotnosti,

    3. jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,

    4. digitálnych kompetencií,

    5. matematickej gramotnosti a prírodných vied,

    6. sociálnych kompetencií,

    7. multikultúrnych kompetencií,

    8. manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,

    9. umeleckých a psychomotorických schopností,

    10. analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,

    11. osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,

    12. kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.

 • Informácie o prihláškach na strdnú školu

  Pokiaľ máte doma dieťa, ktoré je v piatom, ôsmom alebo deviatom ročníku základnej školy a uvažujete o strednej škole, bolo by fajn sa poobzerať po prihláškach, termínoch, postupoch, ktoré s presunom na strednú školu súvisia. Viac tu sa dočítate tu: http://www.rodinka.sk/predskolak/skolak/vyber-strednej-skoly-a-kedy-sa-prihlasit-na-studium/

 • „Poznaj svoj kraj“

  Dňa 24. novembra 2016 sa uskutoční exkurzia „Poznaj svoj kraj“. Navštívime Budatín – zámockú záhradu a drotársku expozíciu, Martin – skanzen Jahodnícke háje a Národný cintorín. Odchod o 8: 30 zo ZŠ a predpokladaný príchod medzi 14:00 – 15:00 pred ZŠ. Žiaci si so sebou zoberú jedenie, pitie a malé vreckové. 
  V tento deň nebudú podávané obedy v školskej jedálni a nebude ani vyučovanie v školskom klube.

 • Testovanie 5-2016

  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

   

 • 18. 10. 2016

  Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria