Ponuka

1. - 4. ročník ZŠ s MŠ Snežnica 2017/2018

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9977 32
Anglický jazyk 33 6
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 12 3
Vlastiveda 12 3
Človek a príroda
Prvouka 22 4
Človek a hodnoty
Náboženská / etická výchova 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4554 18
Informatická výchova 11 2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
Hudobná výchova 1111 4
Výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 3333 12


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Snežnica
    Snežnica 218, 02332, Snežnica
  • +421414224139

Fotogaléria