Ponuka

Rámcový učebný plán pre základné školy pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským 0.-9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 888766555 58
rozvíjanie komunikačnej schopnosti 7
rozvíjanie grafomotorických zručností 2
Príroda a spoločnosť
vlastiveda 223 7
Človek a príroda
vecné učenie 111 4
fyzika 111 3
chémia 1 1
biológia 111 3
Človek a spoločnosť
dejepis 111 3
geografia 111 3
Človek a hodnoty
občianska náuka 111 3
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 11111 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 444444444 39
informatika 11111 5
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 123444444 31
Umenie a kultúra
hudobná výchova 111111111 10
výtvarná výchova 111111111 10
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 222222222 20
Ostatné
školský vzdelávací program 444443444 37


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
    Snežnica 218, 02332, Snežnica
  • +421414224139

Fotogaléria