Ponuka

Materská škola (prispieva Radka Plevková)

Základná škola s materskou školou Snežnica 218, 023 32 Snežnica

 

Oznámenie o zápise detí do materskej školy
na školský rok 2018/2019

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v zmysle § 59 zákona NR SR  č. 245/2008  školského zákona, vyhlasuje

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

Miesto a termín podávania žiadostí

Žiadosť si môžte stiahnuť aj tu: Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.doc

Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2018/2019, dáva zákonný zástupca dieťaťa zástupkyni materskej školy od 1. apríla 2018 do 30. mája 2018.

Forma zápisu

            Zákonný zástupca na zápise podá žiadosť o zápis dieťaťa spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.
Prihlášku na zápis je možné vyzdvihnúť osobne v materskej škole, alebo stiahnuť
z webovej stránky školy zssneznica.edupage.org.


            Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží
zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, predloží zákonný zástupca rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Podmienky prijímania detí do MŠ

  1. Ku dňu 1. 9. 2018 dovŕši dieťa vek tri roky.
  2. Ak má dieťa osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky, prijímame aj deti od dvoch rokov.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2018 piaty rok veku
    a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, alebo deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o zapísaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie dostane zákonný zástupca najneskôr do 30.6.2018.

Na všetky deti, ktoré k nám prídu, sa tešíme!

PaedDr. Jana Chovancová

riaditeľka ZŠ s MŠ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Snežnica
    Snežnica 218, 02332, Snežnica
  • +421414224139

Fotogaléria