Ponuka

Žiacka školská rada

Štatút žiackej školskej rady

  ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

                 Preambula

Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu a zo zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1

            Všeobecné ustanovenia

1. Žiacky parlament (ďalej len „ŽP“) je iniciatívny a poradný orgán riaditeľa školy, ktorý reprezentuje a háji záujmy, potreby a požiadavky žiakov školy.

2. Predkladá vedeniu školy iniciatívne návrhy v záujme zlepšenia a skvalitnenia podmienok života žiakov školy.

3. Žiacky parlament pôsobí v Základnej škole s materskou školou Snežnica 218 ako aj na území obce Snežnica.

4. Sídlom parlamentu je Základná škola s materskou školou Snežnica 218, 023 32 Snežnica  (ďalej len naša škola alebo škola).

 

Čl. 2

       Organizačné ustanovenia

1. Žiacky parlament je vytvorený z volených zástupcov všetkých tried piateho až deviateho ročníka, ktorí sa volia na jeden rok.

2. Každá trieda má v ŽP minimálne jedného zástupcu.

3. Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje a svojich spolužiakov.

4. Členstvo v parlamente zaniká:

 • dobrovoľným vzdaním sa členstva,
 • viacnásobnou absenciou na zasadnutí pléna parlamentu bez udania závažného dôvodu počas jedného funkčného obdobia
 • správaním, ktoré poškodilo dobré meno parlamentu a závažným porušením školského poriadku (pokarhanie tr. uč., pokarhanie riad. šk., znížená známka zo správania), ak sa na tom uznesie trojštvrtinová väčšina všetkých členov parlamentu
 • ak mu jeho kmeňová trieda vyjadrí nedôveru
 • pokiaľ bude člen parlamentu preradený na inú školu.

5. Členovia ŽP skladajú sľub:

SĽUBUJEM, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Svojim správaním pôjdem príkladom. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom, riaditeľstvom školy, Radou školy a Radou rodičov.

6. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 2-krát mesačne alebo vtedy, ak o to požiada ktorýkoľvek člen ŽP alebo riaditeľ školy a jeho zasadnutie zvoláva predseda parlamentu.

7. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

8. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

9. Spory medzi členmi ŽP rieši vedenie ZŠ.

10. Činnosť ŽP metodicky riadi poverený učiteľ, koordinátor.

11. Na každom zasadnutí sa urobí: - poznačenie prítomných členov a pozvaných hostí - prečíta sa program zasadnutia - riešia sa vzniknuté problémy - prijímajú sa návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti - dávajú sa návrhy na opatrenia a zlepšenie práce

12. ŽP môže pozvať na svoje zasadnutie ktoréhokoľvek žiaka školy za účelom prerokovania jeho prospechu, dochádzky alebo správania, riešenia iných problémov alebo priestupkov. S pozvaním žiak musí súhlasiť.

13. ŽP môže pozvať na svoje rokovanie ktoréhokoľvek pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca školy. S pozvaním zamestnanec musí súhlasiť.

 

     Čl. 3

          Ciele Žiackeho parlamentu

1. Spolupracuje - s organizáciami pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou, kultúrnymi, športovými, vzdelávacími a inými inštitúciami - s vedením školy a jednotlivými pedagógmi - so školou a školským časopisom - s aktívnymi žiakmi, ktorí nie sú členmi parlamentu

2. Predkladá svoje návrhy vedeniu školy, prípadne inštitúciám s potrebnou právomocou

3. Informuje žiakov o činnosti školského parlamentu - cez školský rozhlas - webovú stránku - nástenku ŽP

4. Rieši - problémy žiakov - pomáha riešiť problémy spojené s výchovou a vzdelávaním s hodnotovou a záujmovou orientáciou a sebarealizáciou - iné, vychádzajúce z potrieb členov parlamentu a žiakov.

 

 

 

Čl. 4

         Práva a povinnosti člena

Členovia parlamentu sú oprávnení:

1. predkladať na rokovaní svoje návrhy a pripomienky

2. voliť, odvolávať a byť volení do funkcií parlamentu

3. hlasovať na zasadnutiach parlamentu

4. na požiadanie nahliadnuť do dokumentov, súvisiacich s činnosťou parlamentu.

Členovia parlamentu sú povinní:

1. aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu,

2. plniť uznesenia a úlohy, ktoré im boli na zasadnutí uložené,

3. dodržiavať Štatút ŽP a Rokovací poriadok,

4. ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí parlamentu koordinátorovi alebo predsedovi najneskôr v deň ďalšieho zasadnutia,

5. obhajovať práva a záujmy žiakov,

6. chrániť dobré meno parlamentu a školy.

 

Čl. 5

       Organizačná štruktúra

1. Plénum parlamentu je najvyšším orgánom parlamentu a má schvaľovaciu právomoc.

2. Plénum parlamentu je tvorené zo všetkých členov, ktorými sú:

 a) minimálne jeden žiak z každej triedy našej školy,

b) čestní členovia.

3. Plénum parlamentu je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov parlamentu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Pléna.

 4. Zasadnutia Pléna sú verejné. Riadne zasadnutia pléna zvoláva koordinátor alebo predseda zvyčajne 2-krát mesačne. Mimoriadne zasadnutia pléna môže zvolať koordinátor a predseda, alebo ak sú o to požiadaní minimálne pätinou členov parlamentu.

5. Predsedníctvo žiackeho parlamentu

a) Predsedníctvo je výkonným orgánom parlamentu.

b) Je tvorené predsedom parlamentu, podpredsedom, zapisovateľom a koordinátorom.

c) Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomný koordinátor, predseda a podpredseda. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Predsedníctva.

6.Predseda parlamentu je volený z oficiálne navrhnutých kandidátov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak nebol v prvom kole zvolený žiadny z kandidátov, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných v prvom kole. Ak kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých členov ani v druhom kole, voľba je neplatná a znova sa navrhnú kandidáti zo všetkých členov. Predsedu odvolávajú členovia, ak o to požiada minimálne pätina všetkých členov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Pléna parlamentu. Pokiaľ nekandiduje žiadny z riadnych členov, môžu kandidovať aj čestní členovia.

7. Predseda reprezentuje parlament navonok.

8. Podpredseda žiackeho parlamentu

 1. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti.
 2. Podpredseda je volený a odvolávaný rovnako ako predseda.

9. Koordinátor parlamentu

1. Koordinátor je osoba poverená napomáhať rozvoju a činnosti parlamentu.

2. Koordinátor je osoba nad 18 rokov, zvyčajne pedagogický zamestnanec školy.

3. Koordinátora menuje a odvoláva riaditeľ školy.

 

Čl. 6

    Hospodárenie

1. Žiacky parlament na svoju činnosť využíva priestory ZŠsMŠ Snežnica 218  

2. Škola vytvorí vhodné podmienky na zabezpečenie činnosti žiackeho parlamentu.

 

Čl. 7

        Záverečné ustanovenia

1. Na prijatie stanov, ako aj na ich zmenu je potrebný súhlas minimálne trojštvrtinovej väčšiny všetkých členov parlamentu.

2. Na zlúčenie alebo zánik parlamentu sa vyžaduje súhlas minimálne trojštvrtinovej väčšiny všetkých členov parlamentu.

3. Stanovy parlamentu nadobúdajú platnosť dňom, kedy boli prijaté Plénom parlamentu.

 

V Snežnici, 10.11.2017

 

 

PaedDr. Jana Chovancová                 Mgr. Zina Labudová                Terézia Ševčíková

riaditeľka školy                                  koordinátor ŽP                         predseda ŽP

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria