Ponuka

Profesijný rozvoj Autorské právo v školách Dotazník - Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ

Pre učiteľov

Profesijný rozvoj

Kariérový stupeň (vertikálny rozvoj)

 1. začínajúci pedagóg - škola a školské zariadenie pre neho pripraví program adaptačného vzdelávania,
 2. samostatný - bude mať ponuku vzdelávacích aktivít, aby mohol zbierať kredity,
 3. s prvou atestáciou (= I. kvalif. skúška),
 4. s druhou atestáciou (= II. kvalif. skúška).

Kariérová pozícia (horizontálny rozvoj):

 1. špecialista (triedny, výchovný a kariérový poradca, ale aj iný zamestnanec určený riaditeľom na základe špecializovaných činností),
 2. vedúci zamestnanec

Kreditový systém

Za čo sa kredity získavajú?

 1. podľa rozsahu a náročnosti absolvovaného vzdelávacieho programu,
 2. sebavzdelávaním a absolvovaním skúšky z určitého programu,
 3. za autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej praxe alebo odbornej činnosti.

Typ aktivity Rozsah Počet kreditov
Vzdelávanie
Aktualizačné 20 až 60 hodín 4 - 12 kreditov
Inovačné 60 až 110 hodín 12 - 22 kreditov
Špecializačné 100 až 160 hodín 20 - 24 kreditov
Kvalifikačné pri rozšírení kvalifikácie 200 hodín 60 kreditov
Za autorstvo
učebnice autorský hárok 40 kreditov
odborné články normalizovaná strana 1 kredit

Poznámka: Autorský hárok (AH, 1AH) - merná jednotka rozsahu autorovho rukopisu, obsahujúca 20 normalizovaných strán s 30 riadkami po 60 úderov na strane (započítavajú sa všetky písmená, číslice, interpunkčné a rozdeľovacie znamienka, i medzislovné medzery), jedna normalizovaná strana má 30 riadkov x 60 znakov = 1800 znakov, 1 AH má 20 strán x 1800 = 36 000 znakov1.

Zvyšovanie kreditov

Kritérium náročnosti a spôsobu ukončovania programu sa zohľadňuje tak, že počet kreditov priznaných za rozsah programu kontinuálneho vzdelávania sa zvýši o:

 • 2 kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí záverečnou prezentáciou,
 • 3 kredity, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred komisiou,
 • 15 kreditov, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou,
 • 20 kreditov, ak sa program kontinuálneho vzdelávania ukončí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou pred päťčlennou skúšobnou komisiou.

Načo sa získavajú kredity?

 • Na účely priznávania kreditového príplatku,
 • kvôli možnosti uchádzať sa o vykonanie I. alebo II. atestácie,
 • na udržanie II. atestácie.

Platnosť kreditov - sedem rokov.

Kto môže vykonať atestáciu?

 • Na vykonanie atestácie sa môže prihlásiť ten, kto má 30 kreditov a prípravné atestačné vzdelávanie, alebo ten, kto má 60 kreditov.
 • I. atestácia (= nemá I. kvalifikačnú skúšku), každý bez rozdielu stupňa vzdelania.
 • II. atestácia (= nemá II. kvalifikačnú skúšku), len s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.


1KATUŠČÁK, D.; MATTHAEIDESOVA, M.; NOVÁKOVÁ, M.: Informačná výchova : Terminologický a výkladový slovník. 1.vyd. Bratislava : SPN, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria