Ponuka

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010

Správy o škole

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Snežnica 218

Adresa školy

Snežnica 218, 023 32 Snežnica

Telefón

0414224139

E-mail

jasso@zssneznica.edu.sk

WWW stránka

zssneznica.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Snežnica

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Jana Chovancová

 0907238212

 

 janka.chovancova@zoznam.sk

ZRŠ

 Mgr. Zina Labudová

 0905174852

 

 zinal@azet.sk

ZRŠ

 

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

Predseda

 Mgr. Katarína Holešová

0908527378 

pedagogickí zamestnanci

 Milada Mičianová

 

ostatní zamestnanci

 Viera Jaššová

 

zástupcovia rodičov

 

 

zástupca zriaďovateľa

 Veronika Szabelová

 Miroslav Javorík

 

Iní

 Ing. Miroslava Dubánová

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1.-4.

PaedDr. Chovancová

 

 

PK Človek a príroda

Mgr. Rychlá

MAT, CHE,INF, FYZ,BIO

 

PK Jazyk a komunikácia

Mgr. Holešová

ANJ, RUJ

 

PK Jazyk a komunikácia

Mgr. Mozolová

SJL, GEG, DEJ, OBN

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 110

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

počet žiakov

14

14

13

11

15

11

9

13

10

110

z toho ŠVVP

 

 

1

 

 

2

1

3

1

8

z toho v ŠKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 15 / 8 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 14 /  dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 0 dievčat 

 

 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 0

 0

 10

10 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

 1

 

 3

 3

 3

 1

 

 11

Prijatí

 1

 

 3

 3

 3

 1

 

 11

% úspešnosti

 100

 

 100

 100

 100

 100

 

 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

AS

ANJ

ANJ4

ART

BIO

CZM

CPH

CDT

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

III.

 

1,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

IV.

 

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

V.

 

1,33

 

 

2,13

 

 

 

1,6

 

 

1,87

1

 

 

VI.

 

1,6

 

 

2,6

 

 

 

2,2

 

2,1

1,9

1

 

 

VII.

 

2,11

 

 

2,33

 

 

 

2

 

2

2,33

1

2,22

 

VIII.

 

2

 

 

2

 

 

 

1,92

 

2,23

1,38

 

2,08

 

IX.

 

2,56

 

 

2,6

 

 

 

2,4

 

2,4

2,2

1

2,3

 

prijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

INF

KAJ

LDV

MAT

MLZ

NBV

NEJ

OBN

OBV

OSR

POV

PP

PVC

Pr

PDA

I.

 

 

 

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

1,31

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

IV.

 

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1,09

V.

1

 

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

1

 

 

2

 

 

 

1,4

 

 

 

 

 

 

 

VII.

1

 

 

2,56

 

 

 

1,33

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

2,54

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IX.

1

 

 

2,6

 

 

 

1,8

 

 

 

 

2

 

 

prijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

PVO

ROO

RUJ

SJL

SJL

SPV

Spr

SEE

TchV

THD

TSV

TEV

THF

TŽP

VLA

I.

1

 

 

 

1,07

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

II.

1

 

 

 

1,14

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

III.

 

 

 

 

1,31

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

IV.

 

 

 

 

1,55

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1,09

V.

 

 

 

 

2,47

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

2,2

 

1

 

 

1

1,1

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

2,67

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

VIII.

 

 

1,54

 

2,31

 

1

 

 

1

1,25

 

 

 

 

IX.

 

 

1,78

 

2,8

 

1

 

 

 

1,2

 

 

 

 

prijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

VUM

VYV

Z

I.

 

1

 

II.

 

1

 

III.

 

1

 

IV.

 

1

 

V.

 

1

 

VI.

 

1

 

VII.

 

1

 

VIII.

1

 

 

IX.

1

1

 

prijatí

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.

14

14

0

0

II.

14

14

0

0

III.

13

13

0

0

IV.

11

11

0

0

V.

15

15

0

0

VI.

10

10

0

0

VII.

9

9

0

0

VIII.

13

13

0

0

IX.

10

10

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.

14

825

58,93

825

58,93

0

0,00

II.

14

1023

73,07

1023

73,07

0

0,00

III.

13

769

59,15

769

59,15

0

0,00

IV.

11

783

71,18

783

71,18

0

0,00

V.

15

943

62,87

943

62,87

0

0,00

VI.

10

884

88,40

884

88,40

0

0,00

VII.

9

587

65,22

587

65,22

0

0,00

VIII.

13

1021

78,54

1021

78,54

0

0,00

IX.

10

1116

111,60

1116

111,60

0

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL 5

 15

 65,3

 

Monitor MAT5

 15

 70,9

 

Monitor SJL 9

9

57,3

 

Monitor MAT9

9

47,2

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

 

 

 

Prvého ročníka

 1

14 

Bežných tried

 8

96

 8

Špeciálnych tried

 

 

 

Pre nadaných

 

 

 

Spolu

 9

110 

 

 

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

 15

 3

 

 

DPP

 1

 

 

 

Znížený úväzok

 3

 

 

 

ZPS

 

 

 

 

Na dohodu

 

 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

 

 13

13 

vychovávateľov

 

 2

asistentov učiteľa

 

 1

spolu

 

 16

16 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

3.-9.

INF

1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 

 2

2.kvalifikačná skúška

 2

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

 

 

špecializačné kvalifikačné

 

 

Postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Pytagoriáda

2

KNM

 

 

 

Dejepisná ol.

1

KNM

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vyhodnotenie z činnosti koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v šk. r. 2017/2018

 

 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018, úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, Národného programu  boja proti obezite,  Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv, Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 1, ISCED 2), Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy, nového Vnútorného poriadku školy.

 

Dopravná výchova  (október)

 Žiaci ISCED 2 si pripravili pre mladších žiakov prednášku zameranú na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov z oblasti cestnej premávky.

Medzinárodný deň starších ľudí (1. október)

Žiaci našej školy pripravili vystúpenie pre starších občanov v obci Snežnica.

Deň zdravej výživy (17. 10. 2017)

V rámci tohto dňa sa žiaci 1. – 9. roč. prostredníctvom prezentácie o zdravom životnom štýle oboznámili s tým, čo je pre nich zdravé  a čo nie. Vedomosti si mohli overiť kvízom, mladší žiaci na tému Zdravá výživa kreslili.

Európsky týždeň boja proti drogám (november)

Žiaci 5. – 9. ročníka mali vytvoriť najoriginálnejšiu nástenku s protidrogovou tematikou. Cieľom bolo poukázať na význam primárnej prevencie, predchádzať užívaniu návykových látok. Nástenky boli vyhodnotené a jednotlivci odmenení.

Zdobenie perníkov (6. 12. 2017)

Vianočnú atmosféru sme umocnili spoločným zdobením perníkov. Akcia sa uskutočnila na veľkej chodbe našej školy.  Zdobenie bolo podkreslené vianočnou hudbou a na záver si deti pochutnali na detskom vianočnom punči.

Povedz „Hlasné nie“ (8. 12. 2017) - preventívny program pre žiakov 5. roč. - spolupráca s CPPP a P  Kys. Nové Mesto

Bojujeme proti civilizačným chorobám (január)  – turistické vychádzky do prírody v rámci triednických hodín.

Ľudia okolo nás  (február)

Multikultúrna výchova sa realizovala viacerými formami. Žiaci 1. – 4. roč. tvorili výtvarné práce, piataci absolvovali týždenný jazykový kurz pod vedením anglického lektora, 6. – 7. roč. sa zamerali na život a kultúru vo Veľkej Británii a 8. – 9. roč. sa zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou.

Drogová výchova (6. 3. 2018) – prednáška pre žiakov 9. roč. v spolupráci s CPPP a P  -  Mgr.  A. Dolinayová o nežiaducich účinkoch drog.

Obchodovanie s ľuďmi (6. 3. 2018) – beseda pre žiakov 8. roč. v spolupráci s CPPP a P  -  Mgr.  A. Dolinayová

Sladkosti závislosťou (6. 3. 2018) – beseda pre žiakov 3. roč. v spolupráci s CPPP a P  -  Mgr.  A. Dolinayová

Mesiac knihy (marec) – literárne, výtvarné spracovanie problematiky „Prečo nebrať drogy?“ „Prečo nezačať fajčiť?“

Extrémizmus (11. 4. 2018) - prednáška pre žiakov 8. – 9. roč o rasizme, extrémistických hnutiach a o ľudských právach  v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva - p. M. Staníková

Kyberšikanovanie (11. 4. 2018) – beseda pre žiakov 6. - 7. ročníka o elektronickom šikanovaní v spolupráci so  Slovenským národným strediskom pre ľudské práva - p. M. Staníková

Deň narcisov  (13. 4. 2017) - v spolupráci s Úniou žien v Kys. Novom Meste sa aj naša škola zapojila do projektu v boji proti rakovine.

Zober loptu nie drogy ( máj) – športový turnaj žiakov 5. – 9. ročníka v stolnom tenise

Spoznaj svoj kraj (7. 5. 2018)

 Exkurzie sa zúčastnili žiaci 1. - 9. roč. Navštívili sme Šútovský vodopád, Šútovské jazero

Ochrana života a zdravia (21. 6. 2018) – beseda s praktickými ukážkami o ochrane pred požiarom v spolupráci s DHZ Snežnica.

 

Vyhodnotenie z činnosti koordinátora pre výchovu a manželstvo v šk. r. 2017/2018

 

Počas celého školského roka sme pri plnení úloh vychádzali z plánu VMR. Na odpútanie detí od nežiadúcich záujmov prispievali predovšetkým aktivity školy. Boli to vedomostné súťaže, kultúrne podujatia, využívanie športovísk, výtvarné práce... Boli urobené nástenky na témy: voľný čas v škole, záujmy v našej rodine... Žiaci ročníkov 1. -4. roč. kreslili na VYV námety o rodine, vo vyšších ročníkoch na slohovej výchove písali práce zamerané na život v rodine. Na triednických hodinách boli premietané DVD s rodinnou tematikou, na hodinách biológie mali žiaci besedu o hygiene, žiačky boli poučené a p. učiteľka im rozdala hygienické balíčky, na hodinách HUV a VYV sa zamerali na rodný kraj. Taktiež sme sa snažili vylepšiť vzťahy medzi žiakmi a dbali sme hlavne o to, aby sa u detí prejavili city v konaní aj v myslení, pretože sa u nich čoraz viac prejavovala násilnosť a necitlivosť v správaní. Žiaci sa zúčastnili kultúrnych podujatí ako napr. vystúpenie ku Dňu matiek, písali práce na tému Moja mama, Vianoce, Moja rodina a na VYV sa žiaci zaoberali témou drogy a alkohol.

 

 

 

 

Vyhodnotenie z činnosti koordinátora environmentálnej výchovy  

v šk. r. 2017/2018

 

 

 V predkladanej správe o činnosti environmentálnej výchovy (ďalej len „ENV") môžeme konštatovať, že všetky úlohy stanovené Plánom práce pre ENV na školský rok 2017/2018 boli priebežne plnené a aktualizované v zmysle meniacich sa požiadaviek. Aj v tomto školskom roku činnosť ENV bola prioritne zameraná na rozvíjanie environmentálnej výchovy vo všetkých oblastiach života žiakov ZŠ s MŠ Snežnica. Tieto ciele boli naplňované prostredníctvom postupných krokov plnením rôznych ďalších aktivít, ktorými sme dosiahli cieľ stratégie trvalého osvojovania základných princípov ochrany prírody a človeka v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2017/2018. Napĺňanie úloh hlavného cieľa činnosti ENV sa realizovalo v čiastkových cieľoch prostredníctvom naplánovaných aktivít, ktoré pre prehľadnosť uvádzame ďalej v chronologickom poradí, ako sa realizovali v školskom roku 2017/2018.

Ciele a úlohy environmentálnej výchovy:

rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie voči prírode,  formovať a rozvíjať osobnostné kvality, ktoré umožnia žiakom chrániť a zlepšovať životné prostredie,

vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu estetických hodnôt prostredia,

rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť vlastný názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať prezentovať, údaje o prírode, životnom prostredí,

  naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy a úlohy,

pracovať s rôznymi zdrojmi informácií,

Zrealizované aktivity:

 • V mesiacoch september až november sme spoločne upravovali okolie školy, starali sa o živé kvety v priestoroch školy-na chodbách a v triedach, z nazbieraných prírodnín žiaci tvorili rôzne jesenné aranžmá
 •  Dňa 16.10.2017 sme zrealizovali účelové cvičenie v spolupráci s červeným krížom.
 • Dňa 17.10.2017 sme zrealizovali aktivity k Svetovému dňu zdravej  výživy.
 • V mesiacoch december-február sme opakovane boli so žiakmi na vychádzke v lese, pomáhali sme rozmiestňovať kŕmidlá a potravu pre lesnú zver za pomoci miestnych poľovníkov, pokračovali sme v starostlivosti o rastliny v školských priestoroch.
 • Vianočné aranžovanie- v  decembri sme uskutočnili aj vianočné aranžovanie. Do tejto aktivity boli zapojení žiaci druhého aj prvého stupňa, nazbierané prírodniny využili na aranžovanie vianočných dekorácií.
 • Veľká vianočná súťaž- v mesiaci december, sme vyhlásili súťaž o Najkrajšiu vianočnú pohľadnicu a najkrajšiu vianočnú výzdobu. Opäť sme sa presvedčili o kreatívnosti a nápaditosti žiakov. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach boli ocenení vecnými cenami.
 •  Kŕmidlá pre vtáctvo - počas zimy sme umiestnili do areálu školy kŕmidlá pre vtáctvo, ktoré žiaci vyrobili a počas zimy ich prikrmovali.
 • Veľkonočné aranžovanie - v mesiaci marec sme uskutočnili Veľkonočné aranžovanie, ktorého sa zúčastnili všetky triedy.
 • V mesiaci apríl– sme sa už tradične zapojili do čistenia okolia školy a obce Deň Zeme-23.4.2018, položili sme základ pre vybudovanie skalky pred vstupom do školy. Zároveň mali žiaci možnosť vypočuť si prednášku včelárov a poľovníkov z obce Snežnica.
 •  Zber papiera- spoločne sme nazbierali 3 254 kg starého papiera a kartónov, čo sa využíva na nákup hygienických pomôcok pre žiakov našej školy.
 • Exkurzia-v rámci podpory environmentálneho správania a cítenia žiakov sme uskutočnili dňa 7.5.2018. celoškolskú exkurziu na Šútovský vodopád.
 • Niektoré environmentálne témy si učitelia zaradili podľa možnosti do tematických celkov v predmetoch ako biológia, geografia, chémia , pracovné vyučovanie, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova...

Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality u žiakov, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné  prostredie. Myslím, že tento cieľ úspešne napĺňame.

V budúcom školskom roku by sme sa chceli zapojiť do jedného z ponúkaných environmentálnych projektov.

            Vyhodnotenie z činnosti výchovného poradcu v šk. r. 2017/2018

 

 1. Oblasť profesionálnej orientácie

 

V tejto oblasti sme spolupracovali s triednymi učiteľmi a špeciálnym školským pedagógom.

Priebežne sme dopĺňali a upresňovali databázu žiakov využívajúc na to programy aSc Agenda a Proforient ZŠ, ktorú sme podľa harmonogramu počas roka exportovali na spracovanie Školskému výpočtovému stredisku.

Dodržiavali sme harmonogram zberu informáciu k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019. O štúdium na strednej škole sa uchádzali 10 žiaci 9. ročníka a 3. žiaci 5. ročníka. Žiaci 9. ročníka sa všetci umiestnili na SŠ. Z 5. ročníka sa úspešne umiestnil 1 žiak na 8-ročné gymnázium.

Počas školského roka sme sa zúčastňovali aj podujatí organizovaných Centom pedagogického – psychologického  poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste. Jednalo sa o porady výchovných poradcov a stretnutia výchovných poradcov so zástupcami stredných škôl v regióne. Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili burzy stredných škôl a zamestnávateľov, ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste pod názvom Čo ponúkajú stredné školy KNM.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sme zorganizovali  v spolupráci so zriaďovateľom s CPPPaP KNM a s MŠ Snežnica 9. apríla 2018. Zapísali sme 20 žiakov.

Podľa platnej legislatívy a usmernení NÚCEM sme zrealizovali 21. marca 2018 Testovanie 9  pre žiakov 9. ročníka a 22. novembra 2017 Testovanie 5  pre žiakov 5. ročníka. Všetko prebehlo v súlade so zákonom a bez problémov. Jedna žiačka sa Tetovania 9 nezúčastnila.

V podmienkach našej školy prebehlo aj kariérové poradenstvo pre žiakov 8. ročníka, ktoré bude vyhodnotené pracovníkmi CPPPaP KNM.

V spolupráci s CPPPaP KNM sme sa opäť zúčastnili cyklického školenia na tému Šikanovanie a násilie pre koordinátora prevencie, výchovného poradcu i špeciálneho pedagóga.

Výchovný poradca absolvoval sériu  supervíznych stretnutí výchovných poradcov počas celého školského roka so zameraním na profesionálnu alianciu s cieľom poskytnúť a získať informácie, podporu a zručnosti v kariérnej i osobnej sfére.

V júni sa výchovný poradca zúčastnil na konferencii Industry 4.0 so zameraním na prípravu žiakov ZŠ a SŠ s dôrazom na podporu technického myslenia žiakov.

V súvislosti s duálnym vzdelávaním sme spolupracovali s pracoviskom Dual point ZA, kde prebehlo spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľov a výchovných poradcov z regiónu. Nábor žiakov na duálne vzdelávanie organizovala v školiacom stredisku aj KIA Motors Slovakia. Z našej školy prejavil o duálne vzdelávanie 1 žiak. Nebol však spoločnosťou vybraný.

Žiaci 8. a najmä 9. ročníka boli informovaní o možnostiach štúdia na stredných školách, priebežne komunikovali s kariérnym poradcom osobne i prostredníctvom informačnej tabule v škole a informácie taktiež hľadali na internete, kde sledovali školy, na ktorých majú záujem študovať.

Umiestnenie žiakov na stredné školy (10 žiakov z 9. ročníka a 1 žiak z 5. ročníka):

 

KB

Spojená škola internátna, KNM, cukrárka

TK

Škola podnikania, ZA, pracovník marketingu

SM

Gymnázium Veľká Okružná 22, ZA

TM

SOŠ strojnícka, KNM, strojný mechanik

JP

Škola podnikania, ZA, mäsiar

SOŠ poľnohospodárska, ZA, agropodnikanie

JS

SOŠ elektrotechnická, ZA, mechanik elektrotechnik

 

VS

 

Gymnázium, Hlinská 29, ZA

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, ZA, kuchár

Gymnázium, Hlinská 29, ZA

 

 

 

Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami rieši v podmienkach našej školy špeciálny školský pedagóg, ktorý o tejto činnosti predkladá samostatnú správu.

Správa  o začlenených žiakoch v školskom roku 2017/2018

V tomto školskom roku sme mali 8 začlenených  žiakov.  Rodičia začlenených žiakov postupovali podľa platnej  legislatívy, t. j. absolvovali psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia na odborných pracoviskách CPPPaP v Kysuckom Novom Meste a v Žiline.

 Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením sme dodržiavali ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného štátneho vzdelávacieho programu.

Bolo zorganizované rodičovské združenie, rodičia boli oboznámení s IVVP, s hodnotením, s možnosťami o ďalšom vzdelávaní žiakov.

Individuálne výchovno-vzdelávacie programy.

ZP - (zrakové postihnutie)- 1 žiak

 ADD- (Porucha pozornosti a správania )- 4 žiaci

MP- (mentálne postihnutie.)- 1 žiak

VP-NKS- (narušená komunikačná schopnosť)-1 žiak

SP- (sluchové postihnutie)- 1žiak

Integrovaní žiaci sa vyučovali v triedach spoločne s intaktnými. Pri samotnej výchovno-vzdelávacej činnosti učitelia volili individuálny prístup s poskytovaním inštrukcií, či žiak učivo pochopil, preverovali správnosť riešenia pridelených úloh. Na vypracovanie úloh poskytovali učitelia integrovaným žiakom predĺžený čas.  Pri výchovno-vzdelávacej práci žiaci využívali bežné učebné pomôcky/ učebnice, pracovné zošity, didaktickú a výpočtovú techniku/ .

 Bola zaslaná žiadosť na Krajský školský úrad- pre zavedenie  ASISTENTA UČITEĽA- spoločná práca riaditeľa školy, starostu obce a školského špeciálneho pedagóga. Asistent bol schválený na polovičný úväzok od februára, úväzok bol prerozdelený k žiakom s potrebami pre asistenta učiteľa.

Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informovali zákonných zástupcov žiakov o ich prospechu a správaní. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bol bezprostredne preukázateľným spôsobom    informovaný zákonný zástupca žiaka triednym učiteľom. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používala žiacka knižka. Odlišovali sme  hodnotenie vedomostí od hodnotenia správania. Vo vyučovacom procese sme hodnotili písomný aj ústny prejav. 

V tomto období boli odoslaní ďalší dvaja žiaci na pedagogicko -psychologické vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vylúči možnú integráciu. 

Priebežne boli žiaci odosielaní na rediagnostické vyšetrenia do spádových ambulancií.

 

          

 

 

 

         Vyhodnotenie z činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti

v šk. r. 2017/2018 

  

Plán rozvoja čitateľskej gramotnosti vyplýval nielen z potreby ovládať čitateľské zručnosti a schopnosti, ale hlavne z potreby porozumieť textu a schopnosti využiť informácie z neho. Nevyhnutnosťou je aj rozvoj komunikatívnych kompetencií.

         Počas školského roka sme plnili úlohy stanovené v pláne. Všetky úlohy sa nám podarilo splniť, ba uskutočnili sa aj neplánované aktivity.

         Na vyučovacích hodinách učitelia využívali inovatívne metódy s cieľom zatraktívniť žiakom učivo a nasmerovať ich k aktívnemu prijatiu obsahu učiva. Využívali sa diferencované úlohy, ktorými boli žiaci vedení k čítaniu s porozumením, do vyučovania sme zaraďovali prácu s internetom, s mapami, textami, tabuľkami, kde žiaci mohli hľadať a vyvodzovať súvislosti medzi informáciami.

         Pozitívnym faktom je, že sa vedeniu podarilo zabezpečiť  vhodnejšie priestory na chod školskej knižnice, čím sa skvalitnilo jej využívanie.

        

Počas školského roka sa realizovali nasledovné aktivity:

 

September : Čo som čítal/-a počas letných prázdnin – triedni učitelia na triednických hodinách besedovali so žiakmi o knihách, ktoré prečítali počas prázdnin.

 

Október  –  Venuj báseň starkej, starkému – na hodinách literatúry sme tvorili básne, ktoré sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším venovali starým rodičom. Najkrajšie básne žiaci zarecitovali starým rodičom na  kultúrnom programe, ktorý im bol venovaný.

 

November – 16.11. – Starší čítajú mladším – žiaci 3. ročníka prečítali rozprávky našim škôlkarom. Táto aktivita bola rovnako zaujímavá pre našich tretiakov, ako aj pre škôlkarov. 

                    – nácvik kultúrneho programu pre starších –  Program bol pestrý, pozostával z básní, ktoré vytvorili žiaci, z tancov, piesní a vtipnej scénky. V sále OÚ sa konalo posedenie pre dôchodcov dňa 10.12. Program sa dôchodcom veľmi páčil.

December  – 14.12. – Daruj knihu pod stromček –  burza kníh. Žiaci priniesli do školy knihy, ktoré už prečítali a chceli by ich niekomu venovať. Knihy rozložili v špeciálnej učebni. Tu si následne mohol každý žiak vybrať titul, ktorý ho zaujal. Mnohí si akciu pochvaľovali a tešili sa, že majú darček pre blízkych.

Január  –  24.1. – Čítame škôlkárom  –  tentokrát škôlkárov zaviedli do rozprávkového sveta naši štvrtáci.

MarecZáložka do knihy spája  –  záujem o knihy sme vzbudzovali aj výtvarnou prácou. Pod vedením p. uč. žiaci vytvorili zaujímavé záložky do knihy. Tieto následne využili ako darček do Mestskej knižnice  v Kysuckom Novom Meste.

Návšteva knižnice – 23.3. – knižnicu navštívili žiaci 1. st. Zamestnankyne Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste im pripravili zaujímavý program.

AprílDialogizované čítanie – starší mladším  –  19.4. – naši   deviataci prečítali piatakom úryvok z knihy Hraničiarov učeň ako dialogizované čítanie. Po prečítaní piataci odpovedali na vopred pripravené otázky deviatakov. Príbeh ich zaujal, niektorí si potom prečítali celú knihu.

Máj –  nácvik kultúrneho programu ku Dňu matiek – žiaci pripravili bohatý program ku Dňu matiek. Posedenie sa uskutočnili 13.5. v sále OÚ Snežnica.

Mamičky sa opäť mohli potešiť básničkami, ktoré vytvorili ich deti. Program bol už tradične obohatený tancom, spevom a scénkami. Vystúpenie malo pozitívny ohlas.

Jún –  Vytvárame obal knihy  – na svoju obľúbenú knihu žiaci vyhotovili obal knihy podľa vlastnej fantázie. Obaly boli vystavené na nástenke na veľkej chodbe. Každý mohol dať hlas obalu, ktorý sa mu najviac páčil. Najúspešnejšie výtvarné práce boli odmenené vecnou cenou.         – Čítame zo šlabikára – 14.6. – v poslednom mesiaci sa svojím úspechom v čítaní  našim predškolákom predviedli aj  prváci. Zároveň budúcich prvákov aj oboznámili so šlabikármi, spoločne si ich s nimi prelistovali a vysvetlili im, ako sa učili čítať. Na záver  škôlkárom darovali malý darček – šálku s nápisom Sme prváci.

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu

- priestory školy sú zabezpečené odbornými učebňami, telocvičňou, ihriskom, školskou jedálňou, školským klubom. Priestory tak prispievajú k lepšiemu a úspešnejšiemu napĺňaniu výchovnovzdelávacieho procesu.

- výučba jednotlivých predmetov je posilnená o zabezpečenie učebných  pomôcok, ktoré obohacujú výučbu o zážitok

- v súčasnosti je škola vybavená IKT technikou vo všetkých ročníkoch

- škola pripravuje zriadenie kmeňových učební pre jednotlivé predmety, z dôvodu lepšej atmosféry na vyučovacej hodine s použitím všetkých dostupných pomôcok.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov sa použila na prevádzkové a mzdové výdavky.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, tieto financie boli použité pre skvalitnenie vychvno vzdelávacieho procesu.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli použité na financovanie krúžkovej činnosti.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

Internetový klub

27

 

Mgr. Michal Jesenský

Klub čitateľov

8

 

Mgr. Lenka Trnková

Krúžok šikovných ručičiek

17

 

Mgr. Žofia Labudová

Krúžok varenia a pečenia

7

 

Ing. Martina Fridrichová

Loptové hry

9

 

Mgr. Monika Remeková

Mladý novinár

12

 

Mgr. Kamila Mozolová

Športovo-turistický krúžok

10

 

Mgr. Beáta Rychlá

Výtvarný krúžok

6

 

Mgr. Zina Labudová

Vypracoval: PaedDr. Jana Chovancová

V Snežnici, 4. júla 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. júla 2018

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Snežnica 218
  Snežnica 218, 02332, Snežnica
 • +421414224139

Fotogaléria